Home > Profiles > Galiya Magazova

Galiya Magazova

Galiya Magazova

Email: gmagazov@nd.edu

Phone: 574-631-5580

Education

B.Eng. Nazarbayev University, Kazakhstan, 2016

Adviser(s)