Home > Profiles > Shengsheng Yuan

Shengsheng Yuan

Shengsheng Yuan

Email: syuan1@nd.edu

Phone: 574-631-4391

Office: 254 Fitzpatrick Hall